Thursday, 3 January 2013

പക്ഷിപാതാളം        ]£n-]m-Xmfw
{_Ò-Kncnae-\n-c-I-fnÂ, Xncp-s\Ãnt£{X-¯n \n¶pw Ipsd AI-se-bmbn h\-a-²y-¯nÂ, t£{Xt¯mfwXs¶ ]g¡wIW-¡m-¡p-¶, ]md-IÄ¡n-S-bn cq]wsIm­WvS­­­n-cn-¡p¶ F®-aä Kpl-I-fmWv ]£n-]m-Xmfw. ]m]-\min\nbn _en-XÀ¸Ww \S-¯p-t¼mÄ tam£w t\Sp¶ Bßm-¡Ä ]£n-cq]w{]m]n¨v A`bwtXSp¶ hnizm-k-¯nsâ kq£n-¸p-]p-c-bmb ]£n-]m-Xmfw. kz´w Dan-\o-cm IqsSm-cp-¡p¶ "FUn-_nÄ s\Ìv kzn^vävseäv 'F¶v imkv{Xo-b-\m-a-ap-ff Nn{X-Iq-S³]£n-I-fp-sSbpw aä-t\Iw A]qÀÆ]£n-I-fp-sSbpw Xmh-f-amb Kplm-KÀ¯-§Ä. Cu hnti-j-W-§-sfm-s¡-s¡m-­WvSp-Iq-Sn-bmWv Xncp-s\Ãnt£{X-¯n-\-Sp¯v hnti-jn¨pImWm-\p-ff asämcp Øe-sa-¶-\n-e-bn "]£n-]m-Xmfw' Xnc-sª-Sp-¯-Xv.
ഉല്ല�വ- -ല്‍ങ്ങ-ളി-ലൂടെ 7 1/2 കി.-മീ. സല്‍ഞ്ചാ-രം. സമു-ദ്ര-നി-ര-ല്‍പ്പില്ല� ില്‍ന്നും ഏതാണ്ട് 5000 അടി ഉയ-രെ. വിശേ-ഷ-ല്‍ങ്ങല്ല� ഹരം-പി-ടി-ല്‍പ്പി-ല്‍ക്കു-ല്‍ന്ന-തു-പോലെ ചുല്‍മ്മാ-തല്‍ങ്ങു കേറി-ല്‍േപ്പാ-കാല്‍ന്‍ കഴി-യി-ല്ല�. ഇതൊ-രു- ട്ര-ല്‍ക്കിംഗ് ഡല്ല�ി-നേ-ഷല്‍ന്‍ ആണ്. സാഹ-സിക മല-ക-യ-ല്ലഗ്ഗ-മേ-ഖ-ല. ഇതി ് വനം-വ-കു-ല്‍പ്പില്ലെക്ല അ ു-മതി ആവ-ശ്യ-മാ-ണ്. അല്‍ഞ്ചുപേര-ട-ല്‍ങ്ങിയ ഗ്രൂല്‍പ്പായി യാത്ര അനു-വ-ദി-ല്‍ക്കും. ഗ്രൂല്‍പ്പി ് 1000 രൂപ ഫീസ-ടല്‍ച്ച് മുല്‍ന്‍കൂല്ല� അനു-വാദം വാല്‍ങ്ങ-ണം. മികല്‍ച്ച ശാരീ-രികല്‍ക്ഷമ-തയും മ ോ-ധൈ-ര്യവും വേണം. രോഗി-ക-ളെയും ഗല്ല�ഭി-ണി-ക-ളെയും ശാരീ-രികവൈഷ-മ്യ-മു-ള-ള-വ-രെയും വൃല്‍ദ്ധ-രെയും കുല്‍ട്ടി-ക-ളെയും അടു-ല്‍ത്തിടെ ശസ്ത്ര-ക്രി-യ-കല്ല�ല്‍ക്കു വിധേ-യ-രാ-യ-വ-രെയും അനു-വ-ദി-ല്‍ക്കി-ല്ല�. അറില്‍ഞ്ഞ് ഒഴി-യു-ല്‍ന്ന-താണു  ല്‍ന്ന്.(അ-തില്ലെക്ല കാരണം പോകെ-ല്‍േപ്പാകെ മന-ല്ല�ി-ലാ-യില്ലമ്ല ടല്‍ന്നു പരില്‍െപ്പളകും!)

തിരു-നെല്ല�ില്‍േക്ഷത്ര-ല്‍ത്തി- -ടു-ല്‍ത്തു-ളള ഫോറല്ല�് ഡില്‍പ്പാല്ല�ല്‍ട്ട്മെല്ലക്ലില്ലെക്ല ഇല്‍ന്‍സ്പെ-ല്‍ക്ഷല്‍ന്‍ ബംല്‍ഗ്ലാ-വില്ല� ഡോല്ല�മി-ല്ലഗ്ഗ-റി- മുല്‍ന്‍കൂല്ല� ബുല്‍ക്ക്ചെയ്ത് രാത്രി തല്‍ങ്ങി-യില്‍ട്ട് അതി-രാ-വിലെ യാത്രതുട-ല്‍ങ്ങാം. വനം-വ-കുല്‍പ്പ് ഒരു ഗൈഡി െ ഏല്ല�ല്‍െപ്പ-ടുല്‍ത്തും. ഗൈഡി-ല്ല�ാതെ യാത്ര അനു-വ-ദി-ല്‍ക്കി-ല്ല�.(പാടില്ല�; തിരികെ വീല്‍ട്ടിലെല്‍ത്തണ-മെ-ല്‍ന്നാ-ഗ്ര-ഹ-മു-ണെ്ട-ല്‍�ല്‍ങ്കില്ല�!)

ഒരു പക-ലേ-ല്‍ക്കു-ളള ആഹാരം കരു-തി-വേണം യാത്ര-തു-ട-ല്‍ങ്ങാല്‍ന്‍. വെല്ല�-ല്‍ത്തി ു മുല്‍ട്ടു-വ-രി-ല്ല�, തെളില്‍ഞ്ഞ അരു-വി-കല്ല� ധാരാളം. 7 1/2 കി.-മീ. മല-ക-യ-റ-ണം. ആകെ 15 കി.-മീ. തിരു-നെ-ല്ല�ി-യി-ലെ-ല്‍ത്തി-യ-ല്‍േപ്പാല്ല�ല്‍ത്തല്‍െന്ന പല്‍ക്ഷി-പാ-താ-ള-യാ-ത്ര-യ്ല്‍ക്കു-ളള ശ്രമം തുട-ല്‍ങ്ങി-യി-രു-ല്‍ന്നു. ബല്‍േത്തരി കോടതിജീവ- -ല്‍ക്കാ-ര-നായ സുഹൃല്‍ത്ത് ശ്രീ.വിമ-ലില്ലെക്ല സ്വാധീ ം ഉപ-യോ-ഗില്‍ച്ച് "മോളീല്‍ന്ന്' വിളി-ല്‍ച്ചു-പ-റ-യില്‍ച്ച് യാത്രാ-നു-മ-തിയും  േടി. കാലല്‍ത്ത് 8 മണി-ല്‍െക്ക-ല്‍ത്താല്‍ന്‍ നില്ല�ല്‍േദ്ദ-ശംല്ലമ്ല കൃത്യ-സ-മ-യ-ല്‍ത്തു-തല്‍െന്ന എല്‍ത്തി. മാ -ല്‍ന്ത-വാ-ടി-യില്ല�നില്‍ന്നു-ളള പ്രജീ-ഷില്ലെക്ല  േതൃ-ത്വ-ല്‍ത്തില്ല�, തിരു-വ-ന-ല്‍ന്ത-പു-ര-ല്‍ത്തു- ില്‍ന്നും എല്‍ത്തിയ ഗ്രൂല്‍പ്പി-നൊല്‍പ്പംകൂടി യാത്ര. ജയല്‍ന്‍ എല്‍ന്ന ഗൈഡ്ല്ലമ്ലമാ ്യല്‍ന്‍,സൗമ്യല്‍ന്‍, ധൈര്യ -വാല്‍ന്‍. കൊല്ല�ല്‍ത്തുനില്‍െന്ന-ല്‍ത്തിയ അബുവും സുഹൃ-ല്‍ത്തു-ല്‍ക്കളും ഞല്‍ങ്ങല്ല�ല്‍ക്കുമുല്‍േമ്പ യാത്ര തുട-ല്‍ങ്ങി-യി-രു-ല്‍ന്നു.

ഐ.-ബി.യില്ല� ില്‍ന്നും 8:15ല്ലമ്ലഓടെ യാത്രതുട-ല്‍ങ്ങി. തുട-ല്‍ക്ക-ല്‍ത്തില്ല� സമ-നി-ര-ല്‍പ്പായ പാത. ജയല്ലെക്ല ധൈര്യ-ല്‍ത്തില്ല� പരി-ഭ്ര-മ-മി-ല്ല�ാതെ  ട-ല്‍ന്നു.


{]Pojv ap³]p ]e-X-hW h¶n-«p-f-f-XmWv; `mcy-bpw. H¸-ap-ff IpSpw_kplr-¯p-¡Ä¡p-th-­WvSn-bmWo bm{X.


കുളി-ര-രു-വി-ക-ളുട െകുരവ അല്‍ങ്ങോളം അ ു-ഗ-മി-ല്‍ക്കും. കാല്‍ട്ടു-പ-ല്‍ക്ഷി-ക-ളുട െഗാന-മ-േളയും ഒല്‍പ്പം മല്ലഗ്ഗുജീവി-ക-ളുട െവായ്ല്‍ത്താ-രി-യും. ഉയ-ര-മുല്ല� മര-ല്‍ങ്ങ-ളില്ല� അടു-ല്‍ത്ത-ടുല്‍ത്ത് മല-യ-ല്‍ണ്ണാല്ലക്ലെ കൂടു-കല്ല� ധാരാളം. മല-യ-ല്‍ണ്ണാല്‍ന്‍ അല്‍ങ്ങ- -െയാ-ണതെ്ര; ഒരേസമയം പല-കൂ-ടു-ക-ളി-ലാ-ണിഷ്ടല്ലെക്ല  വാസം. മല-യ-ല്‍ണ്ണാനെ അല്‍േപ്പാല്ല� കാണാല്‍ന്‍ കഴി-ല്‍ഞ്ഞി-ല്ല�. ടിയാല്‍ന്‍ ഇണ-ചേ-രു-ല്‍ന്ന- സ-മയം പ്രഭാ-ത-ല്‍ങ്ങ-ളി-ലാ-ണു-പോ-ലും. ഉല്ല�ല്‍ക്കാ-ല്‍ട്ടി-ലെ-വി-ടെ-യെ-ല്‍ങ്കി-ലു-മാ-വും. എല്‍ങ്കിലും കുറെ-ദൂരം പില്‍ന്നി-ല്‍ട്ട-ല്‍േപ്പാല്ല� കാണാ- ാ-യി.
കൊല്‍ച്ച-രു-വി-കല്ല� ചാടി-ല്‍ക്ക-ടല്‍ന്നും വീണു-കി-ടല്‍ന്ന മര-ല്‍െക്കാ-ല്‍മ്പു-കല്ല�ല്‍ക്കി-ട-യി-ലൂടെ  ൂല്ല�ല്‍ന്നും ഇടു-ല്‍ങ്ങിയ കാല്‍ട്ടു-വ-ഴി-യി-ലൂടെ മുല്‍േന്ന-റവെ, ജയല്‍ന്‍ കാലില്ല�നില്‍െന്നല്‍േന്താ പറി-ല്‍െച്ച-റി-യു-ല്‍ന്നതു കണ്ടുല്ലമ്ലഅല്‍ട്ട!!! എല്ല�ാ-വരും അവ-ര-വ-രുടെ കാലു-കല്ല� പരി-ശോ-ധി-ല്‍ച്ചു. പില്‍െന്നയൊരു-ല്ല�-വ-മാ-യി-രു-ല്‍ന്നുല്ലമ്ലഅല്‍ട്ടപറി-ല്‍െച്ച-റി-യല്ല� ഉല്ല�വം! ജീവി-ത-ല്‍ത്തി-ലാ-ദ്യ-മായി അല്‍ട്ടയെ കണ്ടു, തൊല്‍ട്ടു, കാലു-കല്ല� സമല്ല�ല്‍പ്പില്‍ച്ച് കടി-കൊണ്ട-ല്‍�ു, ചോര  േദി-ല്‍ച്ചു. കടില്‍ച്ചുപുള-യ്-ല്‍ക്കുല്‍ന്ന അല്‍ട്ട-ക-ളെ-ല്‍ക്കണ്ട--ല്‍�ല്‍മ്പ-രല്‍ന്നു നില്ല�ല്‍ക്ക-വെ, ജയല്‍ന്‍ കുളായി വല്‍ന്ന് ഓരോ-ല്‍ന്നി- െയും പറി-ല്‍െച്ച-റില്‍ഞ്ഞ് "ജയ-നായി'. ഒല്‍പ്പം വല്‍ന്ന-വ-രുടെ കല്‍യ്യില്ല� ഉല്‍പ്പുല്‍�-ണ്ടാ-യി-രു-ല്‍ന്ന-തി-ല്‍ട്ട-ല്‍േപ്പാല്ല� അല്‍ട്ട മെഴുകുപോലെ ഉരു-കി-യൊ-ലി-ല്‍ച്ചി-റ-ല്‍ങ്ങി. ചോര-യുടെ പുഴ-കാ-ണാ-മ-ല്‍േപ്പാല്ല�.
അല്‍ട്ടയ െപറി-ല്‍ച്ചെ-ടു-ല്‍ക്ക-രു-തല്‍െന്നു കല്‍േട്ടി-ല്‍ട്ടുണ്ട്. കാെല്‍മ്പ് ശരീ-ര-ല്‍ത്തി- ു-ല്ല�ി-ലി-രു-ല്‍ന്നാല്ല� അലല്ല�ജി-യാല്ല� പഴു-ല്‍ക്കാല്‍ന്‍ സാല്‍ദ്ധ്യ-ത-യുണ്ട-്, ചിലല്ല�ല്‍ക്ക്. ഭയം വളെി-ല്‍പ്പെ-ടു-ല്‍ത്തി-യ-ല്‍പ്പോല്ല� അല്‍ങ്ങ-ന-െയാെ-ല്‍ന്നു-മി-ല്ല�െല്‍ന്നും തുള-സി-യില അര-ല്‍ച്ചി-ടു-ക-യാേ, പല്‍ച്ച-മ-ല്‍ഞ്ഞല്ല� പുര-ല്‍ട്ടു-കയാേ ചയെ്താല്ല�മ-തി-യല്‍െന്ന വ -വി-ല്ല�ാനം മുല്‍ന്നോ-ല്‍ട്ടു-ളള യാത-്രയില്ല� ജയല്‍ന്‍ പകല്ല�ല്‍ന്നു-ത-ല്‍ന്നു. പല്‍െട്ടെല്‍ന്ന്, ജയല്‍ന്‍  ില-ല്‍ത്തേല്‍ക്കു ചൂല്‍�ണ്ടി ബേ്രല്‍ക്കി-ല്‍ട്ടുല്ലമ്ലകഴില്‍ഞ്ഞ മഴ-യില്ല� ചെളി-യില്ല�പുതല്‍ഞ്ഞ പുലി-യുടെ കാല്ല�ല്‍പ്പാട്!
യാത്ര-യുടെ തുടല്‍ക്കംമുതലേ ശ്രല്‍ദ്ധ-യില്ല�ല്‍െപ്പ-ല്‍ട്ട-താണ് ജഢഇ പൈല്‍പ്പ്ലൈല്‍ന്‍. പില്‍ന്നീ-ടാ-വല്‍െട്ട ചോദി-ല്‍ക്കാ-മെല്‍ന്നു കരു-തി-യി-രി-ല്‍ക്ക-വെ, ജയല്‍ന്‍ പറ-ല്‍ഞ്ഞു, "ദാ, ഇവിടെ  ില്‍ന്നാണ് തിരു-നെല്ല�ില്‍േക്ഷത്ര-ല്‍ത്തി-ലേ-ല്‍ക്കു-ളള വെല്ല�-മെ-ല്‍ത്തി-ല്‍ക്കു-ല്‍ന്ന-ത്. കല്ല�ല്‍പ്പാ-ല്‍ത്തി-യുടെ തുടല്‍ക്കം ഇവിടെ ില്‍ന്നാ-യി-രു-ല്‍ന്നു. കാല്‍ട്ടാ-ന-കല്ല� പാല്‍ത്തി തകല്ല�ല്‍ത്ത-ല്‍േപ്പാല്ല� ജഢഇ പൈല്‍പ്പി-ല്‍ട്ടു. കൊല്‍ത്തു-പ-ണി-കല്ല�ചെയ്ത കല്പാ-ല്‍ത്തി-യുടെ ഭാഗ-ല്‍ങ്ങല്ല� പരി-സ-രല്‍ത്ത് തകല്ല�ല്‍ന്നുകി-ട-ല്‍പ്പുണ്ട-്.
(തി-രു- ല്ലെ�ില്‍ക്ഷേത-്രല്‍ത്തില്ല� കല്പാ-ല്‍ത്തി-യുട െഉറ-വിടം കാണാല്‍ന്‍ കല്പാ-ല്‍ത്തില്‍ക്കു സമാ-ല്‍ന്ത-ര-മായി കുറ-െ ന-ടല്‍ന്ന് പില്‍ന്മാ-റി-യ-താേല്ല�ല്‍ത്തു) കല്ല�് ചവി-ല്‍ട്ടി-ല്‍ത്ത-കല്ല�ല്‍ത്ത ആ  ജഢഇ വറെുത െവിടു-മാേ-യല്‍െന്ന സംശയം ചാേദി-ല്‍ക്കുകതല്‍ന്നെ-ച-െയ്തു. ചവി-ല്‍ട്ടി-ല്‍പ്പൊ-ളില്‍ക്കും, വീല്‍�ും വല്‍ന്നു ശരി-യാ-ല്‍ക്കു-മ-തെ്ര. ജഢഇല്‍ക്കുഴലും പണി-സാ-മാ-ന-ല്‍ങ്ങളും ചുമല്‍ന്ന് ഇത്ര-ദൂരം  ട-ല്‍െന്ന-ല്‍ത്തുല്‍ന്ന പാടോല്ല�ല്‍ത്ത-ല്‍േപ്പാല്ല�ല്‍ത്തല്‍െന്ന കിത-ല്‍േപ്പ-റി. ഇവിടെനില്‍ന്നും കല്പാ-ല്‍ത്തി-യോരം      ചേല്ല�ല്‍ന്ന് തിരു- െ-ല്ല�ി-ല്‍േക്ഷ-ത്രം-വരെ എല്‍െന്ന-ല്‍ങ്കി-ലു-മൊല്‍ന്നു നട-ല്‍ക്ക-ണ-മെ-ല്‍ന്നാ-ശി-ല്‍ച്ചു.
കാല്‍ട്ടു-വ-ഴി-യ-രി-കില്ല� കണ്ട അപൂല്ല�ല്ല�-യി ം സസ്യ-ല്‍ങ്ങ-ളുടെ തൈകല്ല� പ്രജീഷ് കരു-ത-ലോടെ പിഴുത് കാടി-നു-ല്ല�ില്ല�ല്‍െക്കാണ്ടു  ല്‍ട്ടല്‍�-ു. അല്‍േദ്ദഹം ഒരു ഗ്രീല്‍ന്‍ഗ്രൂല്‍പ്പ് പ്രവല്ല�ല്‍ത്ത-ക-നാ-ണ്. പരി-ല്ല�ി-തി-സ് േ-ഹി. മുല്‍ന്‍പ് പല ഗ്രൂല്‍പ്പു-കല്ല�ല്‍െക്കാല്‍പ്പം അല്‍േദ്ദഹവും ഭാര്യ അംബികയും പല്‍ക്ഷി-പാ-താളം ദല്ല�ശി-ല്‍ച്ചി-ല്‍ട്ടുണ്ട-്. ആദ്യ-മായി ഒരു ട്രല്‍ക്കിംഗ് നട-ല്‍ത്തു-ല്‍േമ്പാല്ല� ഇല്‍ത്ത-ര-ല്‍ക്കാ-രുടെ സാല്‍ന്നില്‍ദ്ധ്യം സല്‍േന്താഷം പകല്ല�ല്‍ന്നു. അല്‍േപ്പാ-ഴേല്‍ക്കും മുല്‍ന്‍പേപോയി-രുല്‍ന്ന അബു-വി- െയും സംഘ-ല്‍െത്തയും പില്‍ന്നി-ലാ-ല്‍ക്കി-ല്‍ക്ക-ഴി-ല്‍ഞ്ഞി-രു-ല്‍ന്നു.
അരു-വി-കളും ഇല്ല�ി-മുളല്‍ങ്കാ-ടു-കളും കയ-ല്ലഗ്ഗ-ല്‍ങ്ങളും ഇറ-ല്‍ക്ക-ല്‍ങ്ങളും അ -വധി പില്‍ന്നി-ല്‍ട്ടു. വല-തു-ഭാ-ഗ-ല്‍ത്ത്, പാപ-നാ-ശി ി വനസം-ര-ല്‍ക്ഷണസമി-തി-യുടെ മേല്ല� ോ-ല്‍ട്ട-ല്‍ത്തി-ലു-ളള "ചൂരല്ല�ല്‍േത്താല്‍ട്ടം' (വിസ്തീല്ല�ല്‍ണ്ണം 8.5 ഹെക്ടല്ല�)

ഇട-യ്ല്‍ക്കിടെ അല്‍ട്ടയ്ല്‍ക്ക് ഉല്‍പ്പി-ടല്ല� കല്ല�ല്‍മ്മം! അരു-വി-കല്ല� കട-ല്‍ക്കു-ല്‍േമ്പാല്ല� കാല്ല� ന -യ്ല്‍ക്ക-രു-തെല്‍ന്ന് ജയല്ലെക്ല നില്ല�ല്‍േദ്ദ-ശം.  ന-വില്ല� അല്‍ട്ട-കല്ല� വേഗം കയ-റി-ല്‍പ്പി-ടില്‍ക്കും.( -ന-വി-ല്ലെ�-ല്‍ങ്കിലും ഒല്‍ട്ടും കുറ-വി-ല്ല�-തല്‍െന്ന)  2 1/2 കി.മീ. പില്‍ന്നി-ല്‍ട്ട-ല്‍േപ്പാല്ല� ഇടു-ല്‍ങ്ങിയ വ -മേ-ഖല കട-ല്‍ന്നു-ക-ഴി-ല്‍ഞ്ഞി-രു-ല്‍ന്നു.

ഇ ി ചുല്ലഗ്ഗു-മു-ളള മല-നി-ര-കല്ല� കാണാ-വുല്‍ന്ന തര-ല്‍ത്തി-ലു-ളള ചെരി-ല്‍ഞ്ഞ-പാ-ത-ക-ളാ-ണ്. ദൂരെ, തിരു- െ-ല്ല�ി-ല്‍േക്ഷത്രം "ചെറു-ല്‍ങ്ങനെ' കാണാ-യി.
പില്‍ന്നില്‍ട്ട വഴി-ല്‍ത്താ-ര-ക-ളുടെ ദൈല്ല�ഘ്യം ബോല്‍ദ്ധ്യ-ല്‍െപ്പ-ല്‍ട്ട-തല്‍േപ്പാ-ഴാ-ണ്. അര-യല്ലഗ്ഗം പുല്ല�ു-വ-ളല്ല�ല്‍ന്നു ില്‍ന്ന ഒരു ചെറിയ കയല്ലഗ്ഗംകയ-റി-യ-ല്‍േപ്പാല്ല�, അല്പ-മ-കലെ വാല്‍ച്ച്ട-വല്ല�.
അടു-ല്‍െത്ത-ല്‍ത്തി-യ-ല്‍േപ്പാ-ഴേല്‍ക്കും സമീ-പ-പ്ര-ദേ-ശ-ല്‍ങ്ങ-ളുടെ വിശാ-ല-കാ-ഴ്ച. ചുല്ലഗ്ഗും മല- ി-ര-കല്ല�!
വാല്‍ച്ച്ട-വ-റി ു മുക-ളില്ല�ല്‍ക്കയറി കാഴ്ച-കല്ല�കാണാം. കയ-ല്ലഗ്ഗ-ല്‍ത്തി-നി-ട-യില്ല� ജയല്ലെക്ല മുല്‍ന്ന-റി-യി-ല്‍പ്പ്ല്ലമ്ല"മോളില്ല�  ല്ല� കാല്ലഗ്ഗുല്‍�-ണ്ടാവും, സൂല്‍ക്ഷി-ല്‍ക്ക-ണം.' ശരി-യാ-യി-രു-ല്‍ന്നു. കാല്ലഗ്ഗു-കൊല്‍�ണ്ടുനില്‍ന്ന് മുക-ളില്ല� ില്‍ന്നുല്ല� കാഴ്ച അനില്ല�ല്ല�-ച- ീ-യാ-നു-ഭൂ-തി-ത-ല്‍െന്ന. അകലെ, ചുല്ലഗ്ഗും പല്‍ച്ചല്‍ച്ച മല- ി-ര-കളും അവയെ ചൂഴ്ല്‍ന്നു-നില്ല�ല്‍ക്കുല്‍ന്ന മല്‍ഞ്ഞില്‍ന്‍വല-യ-വും. ഇറ-ല്‍ങ്ങാല്‍ന്‍ മ -ല്ല�ു-വ-രാതെ നില്‍ന്നു-പോ-കും. താഴെ- ില്‍ന്നും ജയല്ലെക്ല കൂവല്ല�ല്ലമ്ല
ഇറ-ല്‍ങ്ങു-ല്‍േമ്പാല്ല�  ാലു-പേ-ര-ട-ല്‍ങ്ങുല്‍ന്ന വിദേ-ശി-സംഘം മുക-ളി-ലേല്‍ക്കു വരുല്‍ന്നു. അവല്ല�ല്‍ക്കായി വഴി-യൊ-തുല്‍ങ്ങി. ഹലോയും താല്‍ങ്ക്സും വര-വു-വ-ല്‍ച്ചു. ചുവ-ല്‍ട്ടി-ലെ-ല്‍ത്തി-യ-ല്‍േപ്പാ-ഴേല്‍ക്കും അബുവും കൂല്‍ട്ട-രു-മെല്‍ത്തി, "അല്‍ട്ട-വേല്‍ട്ട' തുട-ല്‍ങ്ങി-ല്‍ക്ക-ഴി-ല്‍ഞ്ഞി-രു-ല്‍ന്നു. പഴയ വാല്‍ച്ച്ട-വ-റില്ലെക്ല ബാല്‍ക്കി-പ-ത്ര-മായി രല്‍�ണ്ടു- തൂ-ണു-കളുണ്ട-വിടെ.
ഇ ി-യെത്രദൂര--മെല്‍ന്ന ചോദ്യ-ല്‍ത്തിന് ജയല്ലെക്ല മറു-പടില്ലമ്ല""വാല്‍ച്ച്ടവല്ല� വരെ 3.300 കി.-മീ. ആണ്. മൊല്‍ത്തം 7 1/2'' കണ-ല്‍ക്കു-കൂല്‍ട്ടി ോല്‍ക്കി-യ-ല്‍േപ്പാല്ല� ഇനി-യു-മു-ല്‍േ�-ണ്ടതാണ്ട-ി-തി-ല-ധി-ക-ദൂ-രം. ഹല്‍മ്മ-ല്‍ച്ചിയേ!  ട-തു-ട-ല്‍ങ്ങി. വീണ്ടും ഇടു-ല്‍ങ്ങിയ വന-പാ-ത. വീതി-യുല്ല� ഒരു അരുവി മുല്‍ന്നില്ല�ല്ലമ്ലഅതില്ലെക്ല വല-തു-വ-ശ-ല്‍േത്തല്‍ക്കു ചൂണ്ടി ജയല്‍ന്‍പ-റ-ല്‍ഞ്ഞുല്ലമ്ല"പാപ- ാ-ശി-നി-യി-ലേ-ല്‍ക്കു-ളള വെല്ല�-മെ-ല്‍ത്തി-ല്‍ക്കു-ല്‍ന്ന-തി-വിടെ ില്‍ന്നാ-ണ്.' പ്രജീഷും കുല്‍ട്ടി-കളും അല്‍േങ്ങാല്‍ട്ടു കയ-റു-ല്‍ന്ന-തു-കണ്ട് പില്‍ന്നാ-ലെ-കൂ-ടി. ഒര-രുവി മുല്‍ന്നു-ത-ല്‍ട്ടു-ക-ളായി വല്‍ന്നു-പ-തി-ല്‍ക്കു-ല്‍ന്നിടം ഒരു ചെറിയ കുളംകണ-ല്‍െക്ക, "തട' പണിത് ഒരു-ല്‍ക്കി-യി-രി-ല്‍ക്കു-ല്‍ന്നു. അവിടെനില്‍ന്നും ജലം സംഭ-രി-ല്‍െച്ച-ല്‍ത്തി-ല്‍ക്കാല്‍ന്‍ ജഢഇ സംവി-ധാ ം
ഇ ി കുറെ-ദൂരം പുല്ല�മേ-ടു-ക-ളാണ്, കയ-ല്ലഗ്ഗവും. വഴി-നീളെ ആ -പി-ണ്ഡം. എല്ല�ാം ആന-യി-റ-ല്‍ങ്ങു-ല്‍ന്ന ല്ല�ലല്‍ങ്ങല്ല�!
ക്യാമ-റയും ബാഗും ചുമല്‍ന്നു ട-ല്‍ക്കാ-നുല്ല� ബല്‍ദ്ധ-ല്‍പ്പാട് മ -ല്ല�ി-ലാല്‍ക്കി ജയല്‍ന്‍ ബാഗ് ചുമ-ല്‍ക്കാല്‍ന്‍ തല്‍യ്യാ-റായി. ജയനെ ബുല്‍ദ്ധി-മു-ല്‍ട്ടി-ല്‍ക്കുല്‍ന്നതില്ലെക്ല ജാള്യത പ്രക-ടി-ല്‍പ്പി-ല്‍ച്ച-ല്‍േപ്പാല്ല�  ില്ല�ാ-ര-മ-ല്‍ട്ടില്ല� പറ-ല്‍ഞ്ഞു. "ആറു വയ-ല്ല�ു-മു-തല്ല� കയ-റാല്‍ന്‍ തുട-ല്‍ങ്ങി-യ-താ-ണ്. ഇതൊ-ല്‍ന്നു-മൊരു ഭാര-മേ-യ-ല്ല�.'

അല്‍േപ്പാ-ഴേല്‍ക്കും വിദേ-ശി-സംഘം ഞല്‍ങ്ങളെ കട-ല്‍ന്നു-പോ-യി. -വ-ളരെ വേഗ-ല്‍ത്തി-ലാ-ണ-വല്ല�. ചുല്ലഗ്ഗു-മു-ളള കാഴ്ച-ക-ളൊല്‍ന്നും ആസ്വ-ദി-ല്‍ക്കു-ല്‍ന്നി-ല്ലെ�ല്‍ന്നുതോല്‍ന്നി. വല്ല�ാല്‍ത്ത ധൃതി. വീല്‍ട്ടില്ല� എല്‍േന്താ -മ-റല്‍ന്നുവല്‍ച്ചി-ല്‍ട്ടു-വ-ല്‍ന്ന-തു-പോ-ലെ.

ഇട-യ്ല്‍െക്ക-ല്‍േപ്പാഴോ ഞല്‍ങ്ങളെല്‍ക്കട-ല്‍ന്നു-പോയ അബു, തല്ലെക്ല "പുല്‍ട്ടൂല്ലഗ്ഗി' ക്യാമ-റ-യില്ല� കല്‍ണ്ണാ-ല്‍ന്ത-ളി-ല്‍പ്പൂ-ല്‍ക്കളുടെ ഫോല്‍േട്ടാ -എ-ടു-ല്‍ക്കു-ല്‍ന്നതു കണ്ടു.
ദൂരെ, വല്‍ന്മ-ല-കളും ചെറു-കു-ല്‍ന്നു-കളും അതി-രി-ടുല്‍ന്ന സമ-തലഭൂവില്ല�ല്‍ക്കൂടി-യാ-ണി-ല്‍േപ്പാല്ല� യാത്ര.

ഉണ-ല്‍ങ്ങിയ മര-ല്‍െക്കാ-ല്‍മ്പില്ല� ഒരു അപൂല്ല�ല്ല� ഓല്ല�ല്‍ക്കിഡ്പുഷ്പം. വളല്ല�ല്‍ന്നു-പ-ടല്ല�ല്‍ന്ന ഒരു ഇല-യി-ല്ല�ാ-മ-രല്‍ത്തില്ല� ഏകാ-കി-യാ-യൊരു വെളു-ല്‍ത്ത-പല്‍ക്ഷി, പ്രിയ--- െല്‍പ്പി-രില്‍ഞ്ഞ പ്രണ-യി-നി-യെ-ല്‍േപ്പാലെ ഖില്‍ന്ന-യാ-യി-രി-ല്‍ക്കു-ല്‍ന്നു.


കുറ-ല്‍ച്ചു-ദൂരം പുല്ല�മേ-ടു-കല്ല�ല്ലമ്ലഅല്‍ട്ട-യെ-ല്‍േപ്പ-ടില്‍ച്ച് ചുരു-ല്‍ട്ടി-വല്‍ച്ച പാല്ലക്ല്സി ു ചുവടെ നീളല്‍ന്‍പുല്ല�ു-ക-ല്ല� വരണ്ടല്‍� ചുല്‍�-ണ്ട-കു-ക-ളു-രസി ഉല്‍മ്മ-വല്‍ച്ച് വേദ- ി-ല്‍പ്പില്‍ക്കു-ല്‍ന്നതില്ലെക്ല പുക-ല്‍ച്ചില്ല�.
തൊല്‍ട്ട-ടുല്‍ത്ത്, ഇല-കല്ല�ല്‍ക്കി-ട-യി-ലൊ-രി-ള-ല്‍ക്കംല്ലമ്ലഒരു കല-മാല്‍ന്‍ ഓടി-മ-റ-ല്‍ഞ്ഞു. പശു-വി- ോളം വലി-ല്‍പ്പം!
മുല്‍ന്നില്ല�, പരല്‍ന്നപാറ-കല്ല� ചിത-റി-ല്‍ക്കി-ട-ല്‍ക്കുല്‍ന്ന സാമാ ്യം ഒഴു-ല്‍ക്കു-ളള തെളില്‍ഞ്ഞ അരു-വില്ലമ്ല കരു-തിയ വെല്ല�ം കുടി-ല്‍ച്ചു-തീല്ല�ല്‍ന്ന-തു-കൊണ്ട് അരു-വി-യില്ല� നില്‍ന്നും വെല്ല�-മെ-ടു-ല്‍ക്ക-വെ, ആഹാരം കഴി-ല്‍ച്ചില്‍ട്ട് യാത്ര-തു-ട-രാ-മെല്‍ന്ന ജയല്ലെക്ല അഭി-പ്രായം അംഗീ-ക-രി-ല്‍ച്ച്, ഓരോ-രു-ല്‍ത്തരും കരു-തി-യി-രുല്‍ന്ന ആഹാരം പല്‍ങ്കി-ല്‍ട്ടു-ക-ഴി-ല്‍ച്ചു. അരു-വി-യിലെ വെല്ല�-ല്‍ത്തില്ലെക്ല തണുല്‍പ്പ്, അല്‍േപ്പാല്ല� ഫ്രിഡ്ജില്ല�  ില്‍െന്ന-ടു-ല്‍ത്ത-തി-നെ-ല്‍ക്കാല്ല�.


കല്‍െണ്ണ-ല്‍ത്താ-ദൂരെ പര-ല്‍ന്നു-കി-ട-ല്‍ക്കുല്‍ന്ന മാമ-ല-ക-ളുടെ  ടു-വില്ല�നില്‍ന്നു  ോല്‍ക്കി-യ-ല്‍േപ്പാല്ല�, ഇനിയും കിലോ-മീ-ല്ലഗ്ഗ-റു-കല്ല� താല്‍�-ണ്ടണ-മെ-ല്‍ന്നു-തോ-ല്‍ന്നി, അവി-ടെ-യെ-ല്‍ത്താല്‍ന്‍.

ബ്രല്ല�-ഗി-രി-മ-ല, ഉദ-യ-ഗി-രി-മ-ല,  രി-നി-ര-ല്‍ങ്ങി-മ-ല, കരി-മല ഇല്‍ങ്ങ െ നാലു-മ-ല-കല്ല�ല്‍ക്കു  ടു-വി-ലാ-ണി-ല്‍േപ്പാല്ല�. പാറ-യുടെ മുക-ളില്ല�, മുല്‍േമ്പ-പോയ വിദേ-ശി-കളും അബു ടീമും വിശ്രമി-ല്‍ക്കു-ല്‍ന്ന-തു- കാണാം.

പാറ-യുടെ ചോല്‍ട്ടി-ലെ-ല്‍ത്തി-യ-ല്‍േപ്പാല്ല�, തില്‍ങ്ങി-വ-ളല്ല�ല്‍ന്നു ില്ല�ല്‍ക്കുല്‍ന്ന, മുല്ല�-പോ-ലുല്ല� ചെടി-കല്ല�ല്‍ക്കി-ട-യി-ലൂടെ ഇടു-ല്‍ങ്ങിയ വഴി. ഇരുല്‍ട്ട് പതി-യി-രി-ല്‍ക്കുല്‍ന്ന ല്ല�ലം.

അത-വ-സാ- ി-ല്‍ക്കു-ല്‍ന്നത് ഒരു പാറ-യി-ടു-ല്‍ക്കി-ലേ-ല്‍ക്കാ-ണ്.
അതിലേ ഊല്ല�ല്‍ന്നി-റ-ല്‍ങ്ങി-യാല്ല� പരി-സരപ്രദേ-ശ-ല്‍ങ്ങ-ളുടെ സമീ-പ-കാ-ഴ്ച-കല്ല� കാണാം.

മുക-ളി-ല-െല്‍ത്തിയ "മുല്‍ന്‍ഗാ-മി-കല്ല�' താഴ-െയി-റ-ല്‍ങ്ങുല്‍ന്നതുവര െഅവിട െവയെ്ല്ലഗ്ഗ് ചല്‍െയ്യാ-മല്‍െന്ന് ജയല്‍ന്‍പ-റ-ല്‍ഞ്ഞു. മുക-ളില്ല� ചല്‍െന്നാല്ല� എല്ല�ാ-വല്ല�ല്‍ക്കുംകൂടി  ില്ല�ല്‍ക്കു-ല്‍ന്ന-തി-നുല്ല� സൗക-ര്യ-മി-ല്ല�-തെ്ര.അവല്ല� ഇറ-ല്‍ങ്ങില്ലമ്ലപരു-പ-രുല്‍ത്തപാറ-യില്ല� അല്ല�ി-ല്‍പ്പി-ടില്‍ച്ചുകയ-റ-ണം.
ജയല്‍ന്‍  ാഷ-ണല്ല� ഹൈവേ-യി-ലെല്‍ന്ന പോലെ നട-ല്‍ന്നു-കേറി.

ഇട-തു-വ-ശല്‍ത്ത് അഗാ-ധ-ത-യുല്ല� പാറ-യുടെ ചെരി-വി-ലൂടെ  ട-ല്‍ക്കു-ല്‍േമ്പാല്ല� ജയല്‍ന്‍ പറല്‍ഞ്ഞു: "മോഹല്‍ന്‍ലാലി-നെ-ല്‍േപ്പാലെ ഒരുവശ-ല്‍േത്തല്‍ക്കു വെയ്ല്ലഗ്ഗ് കൊടു-ല്‍ത്തു- -ട-ല്‍ക്ക-ണം.' തമാ-ശ-യാ-സ്വ-ദി-ല്‍ക്കാല്‍ന്‍പല്ലഗ്ഗിയ സാഹ-ച-ര്യ-മ-ല്ല�. എല്‍ങ്കിലും നടല്‍ന്നു; മോഹല്‍ന്‍ലാ-ലില്ലെക്ല 'ഫിഗല്ല�' ഒല്‍േത്താ എല്‍േന്താ. ഒരുവിധം മുക-ളി-ലെ-ല്‍ത്തി.

സമയം 12:30 (8:15ല്ലമ്ല ു തുട-ല്‍ങ്ങിയ യാതല്ല്രമ്ല4 മണി-ല്‍ക്കൂല്ല� നടല്‍ത്തം!!) ജയല്‍ന്‍ പറ-ല്‍ഞ്ഞ-തു-പാേല,െ അത ്രവിസ്തൃ-തി-യി-ല്ല�ാല്‍ത്ത പര-ല്‍പ്പ്. പല്‍ത്തി-രു-പ-തു-പല്ലേ�ല്‍ക്ക് ശല്‍്രദ്ധ-യാേട െഇള-കാത െ ില്ല�ല്‍ക്കാം, അതേ്ര-യു-ല്ല�ൂ. ഇതാണോ ദൂരെ-നില്‍ന്നു കണ്ട ഭീമല്‍ന്‍പാ-റ-യെ-ല്‍ന്നു -തോ-ല്‍ന്നി-ല്‍േപ്പാ-യി.
വശ-ല്‍ങ്ങ-ളിലെ ചെരി-വില്ലെക്ല ആധിക്യംകൊല്‍�ണ്ടു തോല്‍ന്നില്‍ച്ച വലി-ല്‍പ്പ-മാ-യി-രു-ല്‍ന്നു. ചുല്ലഗ്ഗും തിര-മാ-ല-കല്ല�പോലെ-യി-ള-കുല്‍ന്ന മല-ഞൊ-റി-കല്ല�ല്‍ക്ക്  ല്‍ട്ടു-ല്‍ച്ച-യ്ല്‍ക്കും മല്‍ഞ്ഞില്ലെക്ല അലു-ല്‍ക്ക്.

ആകാ-ശവും ഭൂമിയും ചേല്ല�ല്‍ന്ന-ലി-യുല്‍ന്ന മഹ- ീ-യ-ദൃ-ശ്യം. മല-ക-യ-ല്ലഗ്ഗ-ല്‍ത്തില്ലെക്ല ആയാ-സവും അല്‍ട്ട-യുടെ ശല്യവും പുല്ല�-രി-കു-ക-ളുടെ നിഷ്ഠൂരചുംബ- -മേ-ല്ലഗ്ഗുല്‍ന്ന നീല്ലഗ്ഗലും മറ-ല്‍ക്ക-ല്‍ത്തല്‍ക്ക മോഹ- -കാ-ഴ്ച-കല്ല�.
തൊല്‍ട്ട-ടു-ല്‍ത്തായി എടു-ല്‍ത്തു-വ-ല്‍ച്ച-പാേല െഗരു-ഢ-ല്‍പ്പാ-റല്ലമ്ല ഗരു-ഢല്‍ന്‍ വല്‍ന്നി-രുല്‍ന്ന പാറ-യാതെ്ര! (അതുകൊണ്ട്് പേല്ലഗ്ഗല്ലക്ല് അല്‍േദ്ദഹ-ല്‍ത്തില്ലെക്ല പേരില്ല�) പരി-സ-ര-ല്‍ത്ത്, വലിയപാറ പൊല്‍ട്ടി-ല്‍െത്ത-റില്‍ച്ചുവീണ-പോലെ ചെറു ചെറുകരി-ല്‍മ്പാ-റ-കല്ല�ല്ലമ്ല വസൂ-രി-ല്‍പ്പാട് പോലെ.

ദൂരെ, രല്‍�ണ്ടു  ീളല്‍ന്‍ നട-ല്‍പ്പാ-ത-കല്ല� സമാ-ല്‍ന്ത-ര-മാ-യി-ല്‍േപ്പാ-കു-ല്‍ന്നത് കേര-ളല്ലമ്ലകല്ല�ല്‍ണ്ണാ-ടക ബോല്ല�ഡല്ല�ലൈ ാ-ണ്. ഒല്‍പ്പം കാല്‍ട്ടുതീ തട-യു-ല്‍ന്ന-തി-നുല്ല� മാല്ല�ല്‍ഗ്ഗവും.

തീപടല്ല�ല്‍ന്നാല്ല� തട-യാല്‍ന്‍ചെല്‍യ്യുല്‍ന്ന ഏക-മാല്ല�ല്‍ഗ്ഗം, അല്പ-മ-കലെമാറി പുല്ല�ു-കല്ല� ചെല്‍ത്തി-മാ-ല്ലഗ്ഗു-ക-യെ-ല്‍ന്ന-താണ്. തുടല്ല�ല്‍ന്നുല്ല� ല്ല�ല-ല്‍ങ്ങ-ളി-ലേല്‍ക്ക് പട-രാ-തി-രി-ല്‍ക്കാല്‍ന്‍. കണ്ടില്‍ട്ടുംകല്‍�ണ്ടില്‍ട്ടും മതി-വ-രാ-തെ, ചിത്ര-ല്‍ങ്ങ-ളെ-ടുല്‍ത്തു കൊതി-തീ-രാതെ സമ-യം-പോ-യ-ത-റി-ല്‍ഞ്ഞി-ല്ല�. മഴ-യി-ര-ല്‍മ്പു-ല്‍ന്ന-തു-പോ-ലൊരു ശബ്ദം! തിര-യ-ടില്‍ച്ചു വരു-ല്‍ന്ന-മാ-തിരി അതടു-ല്‍ത്ത-ടു-ല്‍ത്തു-വ-രു-ല്‍ന്നു. ഒല്‍ന്നും മ -ല്ല�ി-ലാ-യി-ല്ല�. അടുല്‍ത്തനിമിഷം ജയല്‍ന്‍ അല-റി. "എല്ല�ാ-രും കമി-ഴ്ല്‍ന്നു-കി-ട-ല്‍
ഇ ി-യാണു പാതാളംല്ലമ്ലപല്‍ക്ഷി-ക-ളുടെയും ആല്ല�ാ-ല്‍ക്ക-ളു-ടെയും പാതാ-ളം. ഭീമല്‍ന്‍പാറ-കല്ല�ല്‍ക്കി-ട-യി-ലൂടെ എല്‍േങ്ങാ-ല്‍േട്ടാ നീളു-ല്‍ന്ന, ഇരുളും വെളി-ല്‍ച്ചവും സാല്ലഗ്ഗു-ക-ളി-ല്‍ക്കുല്‍ന്ന ഗല്ല�ല്‍ത്ത-ല്‍ങ്ങ-ളി-ലൂടെ ഊളി-യി-ല്‍ട്ടി-റ-ല്‍ങ്ങ-ണം.

 ീല്‍�ണ്ടതും ഉരുണ്ട-തും ആകൃ-തി-യൊ-ല്‍ത്തതും ഒല്‍ക്കാ-ല്‍ത്ത-തു-മായ പല-വ-ലി-ല്‍പ്പ-ല്‍പ്പാ-റ-കല്ല�. എവി-ടുല്‍േന്നാ ഉരു-ണെ്ട-ല്‍ത്തി, അല്‍ട്ടി അടു-ല്‍ക്കി-യ-തു-പോ-ലെയും ആരോ എടു-ല്‍ത്തു-വ-ല്‍ച്ച-തു-പോ-ലെ-യും, മാജിക് പോലെ എല്‍ങ്ങുംതൊടാതെ നില്ല�ല്‍ക്കു-ല്‍ന്നതും ചാരി- ില്ല�ല്‍ക്കു-ല്‍ന്നതും ചരി-ല്‍ഞ്ഞി-രി-ല്‍ക്കു-ല്‍ന്നതും ഇല്‍േപ്പാല്ല� വീഴും-ക-ണല്‍െക്ക തൂല്‍ങ്ങി-നില്ല�ല്‍ക്കു-ല്‍ന്ന-തുംന്റ�ങ്കഅല്‍ങ്ങ- െ-യ-ല്‍ങ്ങനെ പാറ-ക-ളുടെ ലോക-മ-ഹാ-സം-ഗമം!

ഓരോ പാറ-കല്ല�ല്‍ക്കി-ട-യി-ലു-മുല്ല� ചെറു-കു-ഴി-ക-ളി-ലൂടെ  ീണ്ടു-നീല്‍�ണ്ടുപോകുല്‍ന്ന കയ-ല്ലഗ്ഗി-റ-ല്‍ക്ക-ല്‍ങ്ങല്ല�. ജയല്‍ന്‍ കൈപി-ടില്‍ച്ചുകൂല്‍ട്ടി-ല്‍െക്കാണ്ട-ു-പോയ വഴി-ക-ളി-ലൂടെ അല്ല�- െ-ല്‍േപ്പാലെ നട-ല്‍ന്നു. ഒരാല്ല�ല്‍ക്ക് കഷ്ടില്‍ച്ചു  ൂല്‍�ണ്ടു-പോ-കാ-വു-ല്‍ന്ന-തരം ചെറു-വി-ട-വു-കല്ല�. പാതാ-ള-ല്‍ത്തി-ലേല്‍ക്കുനീളുല്‍ന്ന ഇരുല്‍�ണ്ട ഗുഹാപാ-ത-കല്ല�. ചാല്‍ഞ്ഞുംചെരില്‍ഞ്ഞും ഞെളില്‍ഞ്ഞുംകു ില്‍ഞ്ഞും നിവല്ല�ല്‍ന്നും ിര-ല്‍ങ്ങിയും ഇരുല്‍ന്നുംഇഴല്‍ഞ്ഞുംനീല്‍ങ്ങുല്‍ന്ന പാതാ-ളയാ-ത്ര

കാലാെ-ല്‍ന്നി-ട-റി-യ-ാല്ല�, കല്‍യ്യൊല്‍ന്നു തല്‍െന്നി-യാല്ല� ഇരുല്ല�മുല്ലഗ്ഗി ില്ല�ല്‍ക്കുല്‍ന്ന പാറ-യുട െഅഗാ-ധ-ത-ക-ളി-ലല്‍േക്കു മറയും; എല്‍ന്നെ-ല്‍ന്നേ-ല്‍ക്കു-മാ-യിന്റ�ങ്ക! ഒരു ല്ലഗ്ഗാല്ലഗ്ഗാ പറ-യാല്‍ന്‍പാേലും നരേം-കി-ല്‍ട്ടി-ല്ല�. ന്റ��ന്റ�ങ്കല്‍മ്മേ'ല്‍ന്നൊല്‍ന്നു വിളി-ല്‍ക്കാ- ാെ-ല്‍ത്താ-ലാെല്‍ത്തു. വിളി-ല്‍ച്ചാല്ല�ല്‍ത്തല്‍ന്നെ ആരുംകല്ലേ�ല്‍ക്കി-ല്ല�. അവി-ട-െയി-വി-ടയെും തല്‍ട്ടി-ല്‍ത്ത-ടല്‍ഞ്ഞ്  എല്‍ങ്ങോ-പാേ-യി-വീ-ഴുംല്ലമ്ലബാേധ-മ-ല്ലഗ്ഗ്, പല്ല്ര�-യ-ല്ലഗ്ഗ്, ആശ-യ-ല്ലഗ്ഗ്ന്റ�ങ്ക കഴില്‍ഞ്ഞു; എല്ല�ാം! വീഴ്ച-യില്ല� മാെ-ബൈല്ല� തറെി-ല്‍ച്ചു-പാേ-യി-ല്ല�െ-ല്‍ങ്കില്ല�, ജീവ-നു-ല്‍�ണ്ടാ-യാല്ല�, ബാേധംമറ-ല്‍ഞ്ഞി-ല്ല�െ-ല്‍ങ്കില്ല� ആര-െയ-െല്‍ങ്കിലും വിളി-ല്‍ക്കാല്‍ന്‍കഴി-യു-മ-െല്‍ങ്കിലും റല്‍േഞ്ച് കില്‍ട്ടി-ല്ല�, ഈ ഭുമി-പാ-താ-ള-ല്‍ത്തില െഅല്ല�-കാ-ര-ല്‍ക്ക- -ല്‍ത്തില്ല�. എല്‍ന്തെ-ല്‍ങ്കിലും അപ-കടം പിണ-ല്‍ഞ്ഞാല്ല� യാത-്രതു-ട-ല്‍ങ്ങി-യ-േടല്‍ത്തു തിരി-ല്‍ച്ചെ-ല്‍ത്തു-കയാേ എല്‍ത്തി-ല്‍ക്കു-കയാേ സാഹസംതല്‍ന്നെ. മര-ണ-ല്‍ത്തി-നു-മു-ല്‍ന്നില്ല� തല-കു- ി-ല്‍ക്കു-ല്‍ന്ന-താ-ണ-തി-ലു-മ-െളു-ല്‍പ്പം. ഈ ഇരു-ള-റ-കല്ല�ല്‍ക്ക് അല്‍ത്തരം കഥ-ക-ളാെ-രു-പാ-ടാെല്‍ന്നും പറ-യാ-നി-ല്ല�െ-ല്‍ങ്കിലും ചറെു-വീ-ഴ്ച-കളും പരില്‍ക്കുകളും സാധാ-ര-ണ-മ-തെ്ര. ദില്‍ക്കും ദിശ-യു-മ-റി-യാതെ പാറ-ക-ളി-ലൂടെ  ിര-ല്‍ങ്ങിയും ഇഴല്‍ഞ്ഞും പാല്ലക്ല്സില്ലെക്ല ചുവ-ടു-പോ-യില്ലമ്ല അല്ല�; പാല്ലക്ല്സേ-പോയില്ലമ്ല ഷല്ല�ല്‍ട്ടും
 ില്ല�ബ-ല്ല�-മായും ഗൈഡില്ലെക്ല സഹാ-യ-ല്‍േത്താ-ടെയേ പോകാ-വൂ. കൂല്‍ട്ടു-പി-രി-യ-രു-ത്. കല്ല�ശ-ന-മായും ഗൈഡില്ലെക്ല  ില്ല�ല്‍േദ്ദ-ശ-ല്‍ങ്ങല്ല� പാലി-ല്‍ക്ക-ണം. മദ്യം പാടി-ല്ല�-തല്‍െന്ന! വഴി-യൊല്‍ന്നു തെല്ലഗ്ഗി-യാല്ല� ഒരി-ല്‍ക്കലും പുറ-ല്‍െത്ത-ല്‍ത്താല്‍ന്‍ കഴി-യാ-ല്‍ത്ത-വല്‍ണ്ണം ദുല്ല�ഗ്ര-ഹ-മായ ഇരുല്ല�വഴി-ക-ളാ-ണി-വി-ടെ. ഭാവി-യില്ല� ഗുഹാ-വാസംതല്‍െന്ന ശര-ണം.

യാത്ര-യി-ലു-ട-നീളം  രി-ല്‍ച്ചീ-റു-ക-ളുടെ കല-ല്‍മ്പല്ല�. അത് അടു-ല്‍ത്തു-വ-രു-ല്‍ന്നു. ഒടു-വില്ല� ഉരുണ്ടല്‍� വലി-യൊരു പാറയെ താല്‍ങ്ങിനില്ല�ല്‍ക്കുല്‍ന്ന മല്ലഗ്ഗു-ചില വലിയപാറ-ക-ളുടെ  ടു-വി-ലെ-ല്‍ത്തി. ഉയ-ര-മുല്ല� ഒരു മുറി കണല്‍െക്ക തോല്‍ന്നി-ല്‍ക്കുല്‍ന്ന ഇടു-ല്‍ങ്ങിയ ഇടം. ജയല്‍ന്‍ മുക-ളി-ലേല്‍ക്കു വിരല്ല� ചൂല്‍�ണ്ടി.
പാറ-യുടെ അടി-പ്ര-തലം മുഴു-വല്‍ന്‍  രി-ല്‍ച്ചീ-റു-കല്ല� പല്ലഗ്ഗി-ല്‍േച്ചല്ല�ല്‍ന്നുപടല്ല�ല്‍ന്നി-രി-ല്‍ക്കു-ല്‍ന്നു. എല്‍ണ്ണി-യാ-ലൊ-ടു-ല്‍ങ്ങാ-ല്‍ത്ത-ത്ര-യുണ്ട-്.
പാപ- ാ-ശി-നി-യില്ല� മാേല്‍ക്ഷി-ത-രായി അഭ-യാല്ല�ല്‍ത്ഥി-ക-ളായ ധ ്യാ-ല്ല�ാ-ല്‍ക്കല്ല�. പിതാ-മ-ഹ-ല്‍ന്മാ-രയെും മഹ-തി-ക-ളയെും ഒരു നിമിഷം മ -ല്ല�ി-ലാേല്ല�ല്‍ത്തു: അവ-രാ-ര-െല്‍ങ്കി-ലുംന്റ�ങ്ക? മനു-ഷ്യ-സാ-ല്‍ന്നില്‍ദ്ധ്യം അറി-ല്‍ഞ്ഞി-ല്‍ട്ടാവാം, അ-ടുല്‍ത്ത ിമി-ഷം, ഒരു കൂല്‍ട്ട-ല്‍ക്ക-ല-ല്‍മ്പല്ല�ല്ലമ്ല വല്‍ട്ട-മി-ല്‍ട്ടു-പ-റല്‍ന്ന് എല്ല�ാ-വരുംകൂടി പുറ-ല്‍ത്തേ-ല്‍ക്ക്.

പകല്ല�സ-മയം പല്‍ക്ഷി-ക-ളുല്‍�-ണ്ടാ-വാ-റി-ല്ല�-തെ്ര. വെയില്ല�മ-ല്‍ങ്ങി-യാല്ല� സ്വിഫ്ല്ലഗ്ഗ്പല്‍ക്ഷി-കളുടെ കൂല്‍ട്ട-മെല്‍ത്തും. അതില്ലെക്ല വാസം മല്ലെഗ്ഗാരു ല്ല�ല-ല്‍ത്താ-ണ്. അവി-ടേ-ല്‍ക്കു-ന-ട-ല്‍ന്നു. അല്പം വിശാ-ല-ത-യുല്ല� ല്ല�ലം. കൂടു-കളോ മല്ലേഗ്ഗാ കാണാ- ി-ല്ല�. പാറ-യി-ടു-ല്‍ക്കു-ക-ളിലും വിട-വു-ക-ളി-ലു-മാ-ണ-വ-യുടെ ആവാ-സം. എല്‍ന്നാല്ല� സ്വിഫ്ല്ലഗ്ഗ് പല്‍ക്ഷി-ക-ളുടെ കുടു-കൊല്‍�-ണ്ടുല്‍�ണ്ട-ാ-ല്‍ക്കുല്‍ന്ന സൂല്‍പ്പ് വിദേ-ശ-രാ-ജ്യ-ല്‍ങ്ങ-ളില്ല� പ്രിയ-ല്‍ങ്ക-ര-മാ-ണെ-ല്‍ന്നു- കേ-ല്‍ട്ടി-രില്‍ക്കുല്‍ന്നു. (അ-റി-യാ-നെ-ല്‍െന്തല്ല�ാം കാര്യ-ല്‍ങ്ങല്ല�!!) പ്രജീഷും സംഘവും ചെറി-യൊരു റിസല്ല�ല്‍ച്ച്  ട-ല്‍ത്തുംമ-ല്‍ട്ടില്ല� ചെറിയ തള-ല്‍ത്തി-ലേ-ല്‍ക്കി-റ-ല്‍ങ്ങി, പല്‍ക്ഷി-ക-ളുടെ ഭല്‍ക്ഷ-ണാ-വ-ശി-ഷ്ടവും മല്ലഗ്ഗും വീണ് നിറം-ക-ടുല്‍ത്ത ല്ല�ലല്‍ത്ത് മീ ില്ലെക്ല വാല്ല�ഭാ-ഗവും മുല്ല�ും കണ്ടു-പി-ടില്‍ച്ചു. സ്വിഫ്ല്ലഗ്ഗ്പല്‍ക്ഷി-കല്ല� നോല്‍ണ്‍-ല്ലമ്ല-വെജ് ആണോ? ഈ മല-മു-ക-ളി-ലെവിടെ ില്‍ന്നാണു മീല്‍ന്‍? ഭുവന് സംശ-യ-ല്‍ങ്ങല്ല�.
ഇരുല്‍�ണ്ട പാതാ-ള-വ-ഴി-ക-ളില്ല� അരുവി കി ി-യുല്‍ന്ന സ്വരം കല്ലേ�ല്‍ക്കാം. അത-െവിടയെല്‍െന്ന-റി-യാല്‍ന്‍ പജ്രീഷ് ഒരു ശമ്രം നട-ല്‍ത്തി, പരാ-ജ-യ-ല്‍പ്പെ-ല്‍ട്ടു. ചില-ല്‍പ്പോല്ല� താെല്‍ട്ടുമുല്‍ന്നി-ലാ-ണല്‍െന്നുതാേല്‍ന്നും. അവി-ടല്‍േക്കു  ീല്‍ങ്ങു-ല്‍മ്പോല്ല� പില്‍ന്നി-ലാ-ണ-െല്‍ന്നും. പക്രൃ-തി-യുട െഉഠട ഇഫക്ട്!!

അരു-വി-യു-ണ്െടല്‍ന്നും അവിടനെില്‍ന്നും വല്ലെ�-മ-െടുല്‍ത്ത് ഭല്‍ക്ഷണം പാകംചയെ്ത് ദിവ-സ-ല്‍ങ്ങ-ളാേളം ഇവിട െകഴി-ല്‍ഞ്ഞി-ല്‍ട്ടു-ണ്െടല്‍ന്നും ജയല്ലക്ലെ സാല്‍ക്ഷ്യം. പാറ-കല്ല�ല്‍ക്കി-ട-െ ഒരു മു ി-യ-റ-യുണ്ട-്. അവിട െഎല്‍ട്ടു-പ-ല്‍ത്തു-പല്ലേ�ല്‍ക്ക് സൗക-ര്യ-മായി കഴി-യാ-മ-തെ്ര. കല്ല�ല്‍ണ്ണാ-ട-കല്ലമ്ലകേരള ബോല്ല�ഡല്ല�പാത-യുടെ നില്ല�ല്‍മ്മാണജോലി-കല്ല�ല്‍ക്കായി ജയ ും കൂല്‍ട്ടരും അവിടെവല്‍ന്നു തല്‍ങ്ങി-യി-ല്‍ട്ടുണ്ട-ു-പോ-ലും.

ഇനി അവി-ടേ-ല്‍ക്ക്ല്ലമ്ല  ാലല്‍ഞ്ചു പാറ-വ-ഴി-ക-ളുടെ ഇടു-ല്‍ക്ക-ല്‍ത്തില്ല� നില്‍ന്നി-റ-ല്‍ങ്ങ-വെ, മു ി-യറ കാണാം. വലി-യൊരു പാറ-യുടെ കീഴല്ലഗ്ഗം ചെറിയ വാതില്ല�പോലെല്ലമ്ല ശാസ്ത്രീ-യ-മായ വാതില്ല�നില്ല�ല്‍മ്മി-തി. പാറ-യുടെ ചെരി-വി-ലൂടെ ഒഴു-കി-യി-റ-ല്‍ങ്ങുല്‍ന്ന വെല്ല�ം വാതി-ലി-ലൂടെ അക-ല്‍േത്ത-ല്‍ക്കി-റ-ല്‍ങ്ങാ-ല്‍ത്ത-വല്‍ണ്ണം ഒരു പരല്‍ന്ന കല്ല�ു-പാ-ളി-കൊണ്ട ് കരി-ല്‍ങ്കല്ല� കല്‍ട്ടി-ള-യ്ല്‍ക്കു-മീതെ തല്‍ട്ടു-പോലെ എടു-ല്‍ത്തു-വ-ല്‍ച്ചി-രി-ല്‍ക്കു-ല്‍ന്നു.
ഉല്ല�ില്ല�  ിവല്ല�ല്‍ന്നു നില്ല�ല്‍ക്കാല്‍ന്‍വല്‍ണ്ണം വിസ്താ-ര-മുണ്ട-്. ജയല്‍ന്‍ പറ-ല്‍ഞ്ഞ-തു-പാേല െപല്‍ത്തു-പരേ െതാല്‍ങ്ങാ- ുല്ല� പാല്‍ങ്ങ് ഗുഹ-യ്ല്‍ക്കുണ്ട-ല്‍�്. ജയനും കൂല്‍ട്ടരും പണി-ല്‍ക്കു-വ-ല്‍ന്ന-ല്‍പ്പോല്ല� ആഹാരം പാകം-ച-െയ്ത-തില്ലക്ലെ ലല്‍ക്ഷ-ണ-ല്‍ങ്ങളും കാല്‍ട്ടി-ല്‍ത്തല്‍ന്ന് ബാേല്‍ദ്ധ്യ-ല്‍പ്പെ-ടു-ല്‍ത്തി. യാേഗി-വ-ര്യ-ല്‍ന്മാല്ല� തപംചയെ്തി-രുല്‍ന്ന ല്ല�ല-മാ-ണ-തെ്ര. ( -ക്സല്ല�പ്രല്ല�ാനം ശല്ല�-മാ-യി-രുല്‍ന്ന കാലല്‍ത്ത്  ക്സല്ല�പ്രവല്ല�ല്‍ത്ത-ക-രുടെ ഒളി-ല്‍ത്താ-വ-ള-മാ-യി-രു-ല്‍െന്ന-ല്‍െന്നാരു കേഴ്വി-യുണ്ട-്. ഒരുപല്‍െക്ഷ, വല്ല�ല്‍ഗ്ഗീസ് ഈ ഗുഹ-യില്ല� ഉല്‍�ു-റ-ല്‍ങ്ങി-യി-രി-ല്‍ക്കാം) ഗുഹ-യുടെ ഉല്ല�ി-ലേല്‍ക്ക് നീളുല്‍ന്ന വിസ്തൃ-തി. ഇരു-ല്‍ട്ടാ-യ-തി- ാല്ല� ഉല്ല�ി-ലേല്‍ക്കു കട-ല്‍ക്കാല്‍ന്‍ ഭയംല്ലമ്ല ക്യാമറ ഫ്ളാഷ് മില്‍ന്നില്‍ച്ച് ഉല്ല�ഭാഗം കല്‍�ണ്ടു. അല്‍പ്പു-റ-ല്‍ത്തായി മല്ലെഗ്ഗാരു കവാടം കാണാം. അല്‍േപ്പാ-ഴേല്‍ക്കും ഭുവല്‍ന്‍ ആ കവാ-ട-ല്‍ത്തി-ലൂടെ കട-ല്‍െന്ന-ല്‍ത്തി-യി-രു-ല്‍ന്നു.
വഴി-യില്ല� ചില-യി-ട-ല്‍ങ്ങ-ളില്ല� ഫ്രഷ് ആ -ല്‍പ്പിണ്ഡ-ം. അല്പംമുല്‍മ്പ് ഇതിലേ ആന സല്‍ഞ്ച-രി-ല്‍�ല്‍ച്ചിരി-ല്‍ക്കുല്‍ന്നു!. ഉല്‍ച്ച-വെ-യില്ല� മല്‍ങ്ങു-ല്‍േമ്പാല്ല� വെല്ല�ംകുടി-ല്‍ക്കാ ും തീല്ലഗ്ഗ-യെ-ടു-ല്‍ക്കാ-നു-മായി ആ  കാടി-റ-ല്‍ങ്ങും. യാത്ര-തു-ട-ല്‍ങ്ങിയ ഫോറല്ല�് കആ യുടെ ചാര-ല്‍െത്ത-ല്‍ത്തു-ല്‍േമ്പാഴും ചില കാട-ന-ല്‍ക്ക-ല്‍ങ്ങളും ഇല-യി-ള-ല്‍ക്ക-ല്‍ങ്ങ-ളുമ-ല്ല�ാതെ മല്ലെഗ്ഗാ-ല്‍ന്നു-മുല്‍�-ണ്ടാ-യി-ല്ല�. ആ യെ കാണാ-നുല്ല� ആവേ-ശ-മൊ-ല്‍െക്ക-യുല്‍�-ണ്ടാ-യി-രു-ല്‍െന്ന-ല്‍ങ്കിലും ആയാ-സ-ക-ര-മായ പ്രവൃ-ല്‍ത്തി-കല്ല�ല്‍ക്ക് ആവ-തി-ല്ല�ായ്മ എല്ല�ാ-വല്ല�ല്‍ക്കു-മു-ല്‍�ണ്ടാ-യി-രു-ല്‍ന്ന-തു-കൊണ്ട് അല്‍ത്തരം കാഴ്ച-ക-ളില്ല� ആരും അത്യാ-ഗ്ര-ഹമോ  ിരാ-ശയോ പ്രക-ടി-ല്‍പ്പി-ല്‍ച്ചി-ല്ല�. എല്‍ട്ടു-മ-ണി-ല്‍ക്കൂ-റിനുശേഷം  ാല-ര-മ-ണി-യോടെ "ല്ല�ാല്ല�ല്‍ട്ടിംഗ് പോയില്ലക്ലിന്റ�� ലെല്‍ത്തുല്‍േമ്പാല്ല� പല്‍ക്ഷി-പാ-താ-ള-മെല്‍ന്ന പാറ-ല്‍ക്കൂ-ല്‍ട്ട-ല്‍ങ്ങ-ളുടെ ഇരുല്‍�ണ്ട ദുരൂ-ഹത മന-ല്ല�ില്ല� ക -ല്‍ത്തു-നില്ല�ല്‍പ്പുണ്ട-ല്‍�ാ-യി-രു-ല്‍ന്നു; വയ- ാ-ടെല്‍ന്ന കറുല്‍ത്തസുല്‍ന്ദ-രി-യുടെ തുടുല്‍ത്തകവി-ളിലെ പഴുല്‍ത്ത മുഖ-ല്‍ക്കു-രു-പോ-ലെ...!!!
     Phone:         Thirunelli Forest Station                 : 04935 210377
                         Thirunelli Forest IB (Dormitory)   : 04935 240233
                         Thirunelli Temple
                               Panchatheertham Guest House: 04935 210055
                                     Jayan (Guide)                       : 9744983621     

3 comments:

 1. യ്യോ...ഒന്നും വായിയ്ക്കാന്‍ പറ്റുന്നില്ല
  ഫോണ്ടിനെന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു

  ]IÂt]mepw `oXnbpw kw{`ahpw \nd-bv¡p¶ Chn-sS, cm{Xn \cn-¨o-dp-I-fpsS i_vZhpw ]£n-I-fpsS Iml-fhpw Acp-hn-bpsS Ie-¼epw Noho-Sp-I-fpsS Cc-¼epw Ccp-fnsâ ISp-¸hpw BIm-i-¯nsâ A\-´-Xbpw FÃmw IqSn Hcp `oI-cm-\p-`-h-am-bn-cn-¡p-sa¶ptXm¶n. GsX

  ഇങ്ങനെ അര്‍ത്ഥമില്ലാത്ത ഇംഗ്ലിഷിലാണ് കാണുന്നത്

  ReplyDelete
 2. അജിത് മാഷ് പറഞ്ഞതു ശരിയാ... യൂണികോഡ് ഫോണ്ടല്ലേ?

  അഞ്ജലി ഫോണ്ട് ഇവിടെ കിട്ടും.

  ReplyDelete
 3. മനോജ്.. പക്ഷിപാതാളത്തേക്കുറിച്ച് പലതവണ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയും വിശദമായ , മനോഹരമായ ഒരു വായന ആദ്യമായാണ് തരപ്പെടുന്നത്.. ചിത്രങ്ങളും മനോഹരമായിരിയ്ക്കുന്നു... പ്രകൃതിയുടെ ഭംഗി നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ തന്നെ....അഭിനന്ദനങ്ങൾ... പല തവണ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും പോകുവാൻ സാധിയ്ക്കാതെ അവശേഷിയ്ക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്... ഒരിയ്ക്കൽ പോകണം.. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വിവരണങ്ങൾ ആ ആഗ്രഹത്തെ വീണ്ടും ചൂടുപിടിപ്പിയ്ക്കുന്നു...

  ReplyDelete